Verslag van de Algemene ledenvergadering van 1 april 2019

Aanwezige bestuursleden: Elvira Benerink, Annie Folman, Dennis van der Steldt, Anja Spanbroek, Wim van Wijk, Monique Bergers, Ineke Bretz.

Afwezig m.k.: René Hoenen, Daniella Stoops

Verder aanwezig: Ans en Lambert Tabois, Irene Baumann, Bea en Jan van Steenbeek, Bianca Buring, Mart van den Burgh.

 1. Opening en mededelingen

Dennis opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mede dat René Hoenen en Daniella Stoops beiden door familieomstandigheden afwezig zijn.

 1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 5 februari 2018

N.a.v.: nee-nee sticker: Jan meldt dat er mensen, die nu geen wijkblad krijgen, toch hiernaar vragen. Hij heeft het advies gegeven om dan een nee-ja sticker op te plakken. Afspraak is inderdaad bij nee-nee geen wijkblad te bezorgen. Bij de Coop, Jumbo en De Kroon zijn ook wijkbladen af te halen.

Lambert vraagt waarom hij niet voor de kascontrole gevraagd is, zoals vorig jaar is afgesproken. Omdat Bianca in 2018 Annie nog geassisteerd heeft is voor haar gekozen. Annie kwam pas laat achter de afspraak die er met Lambert stond. Lambert had hierover in kennis gesteld moeten worden. Dat is niet gebeurd, waarvoor excuses. Frits had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor kascontrole. Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Financiën
 • Financieel jaarverslag 2018: Annie licht dit toe. Betalingen die in 2018 plaatsvonden voor posten in 2019 zijn niet meegeteld en ook niet benoemd. Het jaar is krap afgesloten, o.a. door aanschaf van een nieuw boekhoudsysteem, een pinappraat en portofoons. Ook moest subsidie, die over was van 2017, terugbetaald worden aan de gemeente. Door verlaging van de contributie is minder geld binnengekomen; de verlaging heeft een gering aantal extra leden opgeleverd. Door de verspreiding van het wijkblad in de Laar West komen ook daar nieuwe leden vandaan, veelal betalend via iDEAL; dit is een positieve ontwikkeling. Er is minder sponsoring bij het Wijkplatform aangevraagd; verder hebben de bingo’s (met name de kerstbingo) en de workshops extra kosten gegeven.
 • Begroting 2019: Annie licht de begroting toe; hierover zijn geen vragen.
 • Verslag van de kascontrolecommissie (Bianca Buring, Ed Benerink, Tiny Sijbrandi).
  Bianca meldt dat steekproefsgewijs gecontroleerd is. Alles zag er netjes uit en is akkoord bevonden;
  Annie heeft een paar aandachtspuntpuntjes meegekregen voor bespreking in het bestuur. De commissie verleent de penningmeester decharge over het boekingsjaar 2018.
 1. Verslagen van de activiteiten

De verslagen van de diverse activiteiten en de redactie van het wijkblad worden voorgelezen. Alle verslagen zijn als apart document op de website www.oostelaar.nl te lezen. Ook het verslag komt op de website te staan.

 1. Verkiezing bestuursleden

Elvira en Ineke zijn afgetreden en worden in de bloemetjes gezet, met dank voor hun jarenlange inzet.

Nieuw benoemde bestuursleden: Wim van Wijk, Monique Bergers, René Hoenen, Daniella Stoops. De laatste twee worden bij afwezigheid benoemd. Daniella neemt het secretariaat over van Ineke. Wim, Monique en René zijn algemeen bestuurslid en pakken taken op waar dat nodig is. Zij waren al enige tijd als aspirant-bestuurslid binnen de wijkvereniging actief.

 1. Benoeming kascontrolecommissie over 2019

De kascontrole zal uitgevoerd worden door Bianca Buring, Lambert Tabois en Esther van der Steldt.

 1. Ingekomen / uitgaande post

Er is geen post binnengekomen of verzonden.

 1. Wat verder ter tafel komt

Lambert heeft gehoord dat de wijkvereniging zelf moet schoonmaken (moppen, wc’s schoonmaken) na afloop van activiteiten. In de oorspronkelijke versie van de overdracht destijds is gesteld dat “alles zo zou blijven als het onder Stichting de Kroon was”. Toen werd er schoongemaakt na activiteiten. Ook door team Leefomgeving is deze afspraak destijds bevestigd. Dennis merkt op dat dit onderwerp de aandacht van het bestuur heeft en dat daar nog verder over moet worden gesproken. Lambert geeft als advies om hierover ook met Noortje en/of Harm-Jan te praten.

 1. Rondvraag

Bea vraagt wie de contactpersoon van de scholen is, die voor een kennismakingsgesprek over samenwerking bij het bestuur is geweest. Bea wil graag met Moriaantje aansluiten als vanuit de scholen actie wordt opgepakt voor de Dag van de Laar. Ineke stuurt Bea de betreffende mail door.

Bea vraagt of ze nog kopij voor de inloopochtenden in mei bij Moriaantje kan aanleveren voor wijkblad 3. Dit ligt echter al bij de drukker. Als ze een poster naar Dennis mailt zet hij die op facebook; de poster kan ook op de website gezet worden (mailen naar Ineke).

Jan vraagt of er nu veel wijkbladen overblijven door het niet bezorgen bij adressen met nee-nee stickers. Ineke heeft de oplage inmiddels met 800 exemplaren verminderd.

 1. Sluiting

Om 21.10 sluit Dennis de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Onder het genot van een drankje wordt nog even nagepraat.

 

2019-04-04T20:08:52+01:00