Leefbaarheid en veiligheid in De Laar (stand van zaken)

Eind augustus organiseerde team leefomgeving een bijeenkomst over leefbaarheid en veiligheid in De Laar, in boerderij De Kroon. De grote opkomst werd geprezen door burgemeester Marcouch. Veel zaken zijn besproken. Dit is ook terug te lezen in het artikel dat is gepubliceerd op de website van De Laar: www.delaararnhem.nl/bijeenkomst-leefbaarheid-en-veiligheid
De besproken punten zijn onder te verdelen in vier thema’s:
– Handhaving / verloedering
– Overlast Jeugd
– Gevolgen van verkamering
– Verkeer/ parkeerproblematiek
Deze thema’s hebben blijvende aandacht. In dit artikel lichten we de stand van zaken rond deze thema’s toe.

Handhaving/verloedering

Een prettige openbare ruimte is belangrijk voor u. Een aantal punten hebben de volle aandacht. Zo bestaat er ergernis over het zwerfvuil en hondenpoep in De Laar. Er is een actieve werkgroep ‘De Laar Schoon’, die vele acties onderneemt, om mensen bewust te maken van een schone leefomgeving. De gemeente waardeert deze inzet enorm en zal dit ook altijd ten volle ondersteunen. De gemeente heeft ook met de aannemer Dolmans afspraken over het onderhoud van de openbare ruimte. Zo zal Henry Oost, de buurtconciërge van Dolmans, met bewoners kijken waar de openbare ruimte beter kan worden onderhouden. De buurtconciërge is te volgen op facebook: www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5

Afgelopen jaar heeft de gemeente een aantal groenvakken opgeknapt in De Laar. We gaan er in het nieuwe jaar mee door, omdat er nog steeds groenvakken zijn die er verloederd bij liggen. Er wordt door bewoners ook gevraagd om extra handhaving. De capaciteit van de afdeling handhaving is helaas beperkt. Team Leefomgeving wil dit in 2020 verbeteren. De handhavers zetten nu vooral in op de meldingen. Dus als u bijvoorbeeld een afvaldumping aantreft, wilt u dit dan melden? Dat kan via: www.arnhem.nl/melding doen. U kunt ook telefonisch melden via het rechtstreekse servicenummer van de gemeente Arnhem: 0800-1809.

Overlast Jeugd
Op sommige plekken in de wijk wordt overlast ervaren van de jeugd. Soms is het geluidsoverlast, maar ook overlast van hanggroepen die vuil achterlaten. In gesprek met de gemeente of politie
moet dan naar een oplossing worden gezocht. In De Laar hebben we een straathoekwerker (voor de jongeren die ook zorg nodig hebben) en een ambulant jongerenwerker van welzijnsorganisatie Rijnstad, die de jongeren op straat spreken. Het liefst verbinden we de jongeren aan het talentcentrum De Motion aan de Brabantweg. Daar worden diverse activiteiten voor de jongeren, vooral
gericht op persoonlijke ontwikkeling, georganiseerd.

Gevolgen van verkamering
De gevolgen van de huisvesting van arbeidsmigranten zijn ook uitgebreid besproken tijdens de bewonersavond. Het is goed dat bewoners deze zorgen kenbaar maken. Er zijn nu nog weinig regels voor deze groep. Het bouwbesluit heeft wel eisen ten aanzien van overbewoning. Per persoon dient er in een woning 12m2 gebruikersoppervlakte te zijn. Als er sprake is van overbewoning of illegale situaties kan contact worden opgenomen met de gemeente. Sinds vorig jaar kan de burgemeester bijvoorbeeld een gedragsaanwijzing opleggen als er sprake is van ernstige vormen van
woonoverlast.
De gemeente is wel gestart met het maken van beleid over verkamering of splitsing van woningen. De bewoning van arbeidsmigranten in een woning kan worden gezien als verkamering. Ten aanzien van arbeidsmigranten (en andere personen die vaak in kamers wonen) zullen er zaken worden afgesproken over het minimale gebruikersoppervlak per persoon en goed verhuurderschap.

Verkeer/ parkeerproblematiek
De ruimte om te parkeren is op sommige plekken in de wijk beperkt. Het liefst parkeren mensen hun auto zo dicht mogelijk bij hun huis. Maar soms moet dan uitgeweken worden naar een parkeerplaats verderop. Uiteraard mogen geparkeerde auto’s niet de doorgang beperken, zodat de hulpdiensten er niet meer door kunnen. Hier kan melding van worden gedaan bij de politie of bij handhaving van de gemeente. Extra parkeergelegenheid gaat vaak ten koste van bomen/groen. Dit gaat in tegen de doelen op het gebied van klimaatbestendigheid (bijvoorbeeld wateroverlast en hitte). Daarom is de gemeente daar geen voorstander van.

Hard rijden wordt ook als aandachtspunt benoemd door diverse bewoners. Wanneer er groot onderhoud plaats vindt aan wegen kan er gekeken worden of verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, genomen kunnen worden. De gemeente kan daarnaast zorgen voor smileyborden. Maar ook de politie kan inzetten op snelheidscontroles. Op verzoek is dat onlangs ook gedaan op de Batavierenweg. Daarbij zijn er helaas altijd mensen die menen even flink gas te kunnen geven. Elkaar aanspreken op gedrag is lastig, maar blijkt dikwijls ook een goede manier om het probleem op te lossen.

Tot slot
Helaas gebeuren er soms ernstige feiten in De Laar. Het is lastig om dit helemaal te voorkomen. Daarom vragen wij ook aan u om alert te zijn en als u iets verdachts ziet dit te melden bij de politie. Ook hebben veel buurten what’s app buurtpreventie. De beheerders van deze appgroepen vormen ook weer een groep waar de politie in zit. Zo blijven we samen waakzaam over de wijk. De  belangrijke thema’s in de wijk worden door werkgroepen, wijkagent en/of team leefomgeving opgepakt. Maar zoals ook tijdens de bewonersbijeenkomst besproken is, ligt er tevens een  verantwoording bij wijkbewoners om samen dingen op te lossen. Wij werken graag met u samen om de wijk leefbaar te houden.

Team Leefomgeving De Laar-Elden
Voor vragen, neem gerust contact op via:
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl