Bijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid

Kort verslag van de bijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid op 27 augustus “Datgene wat je ziet vanuit je keukenraam, dat bepaalt je idee van veiligheid”. Het was onverwacht druk, met naar schatting 70 wijkbewoners, op de bijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid in boerderij De Kroon. Ook Burgemeester Marcouch was aanwezig en hij prees meteen deze grote opkomst en gaf aan die te zien als een blijk van betrokkenheid van bewoners bij hun wijk.

Als eerste kregen we een presentatie over What’s app Buurtpreventie (WABP) door Marijke Leusink. Het gaat over bewoners van een bepaalde buurt, die elkaar op de hoogte houden over mogelijk verdachte zaken wat betreft bijvoorbeeld voorbereiding van inbraak van een auto of huis. Het blijkt namelijk dat inbrekers vaak van tevoren een buurt onderzoeken om te bepalen wanneer mensen niet thuis zijn en hoe ze het best kunnen inbreken. Bij de buurtpreventie gaat het om het signaleren van verdachte zaken. Ook wordt er nauw samengewerkt met de politie. Er wordt heel snel gereageerd op meldingen. De Gemeente Arnhem ziet deelname eraan als heel positief. Voor meer info zie: https://delaararnhem.nl/buurtpreventie-de-laar.

Na deze presentatie kwam Burgemeester Marcouch aan het woord. Aanvullend hierop gaf hij aan dat er in wijken met WABP veel minder criminaliteit is. Ook sprak hij over algemene veiligheid in de verschillende wijken. Daar is al veel over bekend, maar dat is veelal gevat in rapporten en  cijfers. Daarnaast is het van belang om te luisteren naar wat mensen zelf in hun wijk en buurt ervaren. ‘Wat je ziet vanuit je keukenraam,’ zo zei de burgemeester, ‘dat bepaalt je idee van veiligheid.’ Wat je ziet direct om je heen, in je straat, in je buurt, wat je daar meemaakt, wat je daar voor
gevoel bij hebt, dat bepaalt je idee van veiligheid. Verder gaf hij aan vooral te willen luisteren, om aldus een indruk te krijgen van wat er speelt in de wijk. Hij kan onmogelijk de kwesties direct oplossen, maar ze wel meenemen als aandachtspunt voor latere actie.

Aldus leek de avond pas goed te beginnen. Presentator Ron Vervuurt had meteen aan het begin al met steekwoorden gepeild wat er zoal leeft onder de aanwezige wijkbewoners. Maar nu met de burgemeester erbij leek men een kans te zien eindelijk eens goed gehoord te worden. Vragen kwamen er bijvoorbeeld over de “verkamering”, die speelt op diverse plaatsen in de wijk. Een gewoon woonhuis wordt dan ingericht als slaapverblijf voor Roemenen of Tsjechen. Mensen zijn daar verontrust over wat betreft veiligheid en waardedaling van onroerend goed. Andere kwesties hebben te maken met bijvoorbeeld een tekort aan parkeerruimte, het geringe aantal handhavers voor Arnhem-Zuid en overlast van speelplaatsen bij scholen. Een compleet overzicht van de aan bod gekomen onderwerpen is te vinden op: www.delaararnhem.nl/bijeenkomst-leefbaarheid-en-veiligheid.

Op al de vragen heeft de burgemeester antwoord gegeven. Het komt erop neer dat je je voor veel van die kwesties kunt melden bij Team  Leefomgeving en/of de wijkagent. Maar er ligt ook een verantwoording bij de ouders waar het kinderen betreft en bij wijkbewoners, als er nog een
mogelijkheid is om in onderling gesprek dingen op te lossen. De “verkamering” behoeft aandacht. Ook andere vragen behoeven mogelijk nadere aandacht.

2019-10-12T10:26:24+01:00