De Arnhemse wijkaanpak Van Wijken Weten is succesvol én moet op onderdelen verder worden
doorontwikkeld. Dat blijkt uit een evaluatie die vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd. Het
college van B&W heeft op basis van de evaluatie besloten door te gaan met de nieuwe wijkaanpak
en deze tegelijkertijd verder aan te scherpen.

Wethouder Martien Louwers (Wijksturing en Wijkzaken): “Ik ben trots op de wijze waarop er in de wijken
samen met bewoners en organisaties wordt samengewerkt en hoe de prioriteiten die spelen in de wijken
steeds meer centraal staan. De waarde van initiatieven zoals Presikhaaf University, AM support en ‘t
Broek omhoog zijn gezien in de wijken. Met ondersteuning van de teams leefomgeving hebben ze zich
verder kunnen ontwikkelen.”

Het college omarmt de aanbevelingen uit de evaluatie. Zo wordt het college geadviseerd om ambities
concreter uit te werken, waardoor deze niet langer voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit moet de
samenwerking met de diverse betrokken partijen verder verbeteren. Daarnaast moeten interne en
financiële processen beter worden georganiseerd. Tenslotte adviseert het rapport om meer aan
verwachtingsmanagement te doen, door duidelijk te maken wat wel en niet kan worden verwacht van
wijksturing. Belangrijk hierbij is om duidelijk te zijn over zowel de grenzen van de wijk-opgaven als de
opgaven voor de stad. Ook moeten inwoners helder krijgen in hoeverre ze inspraak en invloed kunnen
uitoefenen.

Het college gaat op basis van de evaluatie, de eveneens vandaag gepubliceerde Rekenkamerbrief
onderzoek Van Wijken Weten en de wensen van de raad, de komende maanden aan de slag met de
aanpak Van Wijken Weten 2.0. Hierin heeft het college conform de aanbevelingen onder andere aandacht
voor de verwachtingen van inwoners, partners, bestuur en werkorganisatie. Daarbij is ook belangrijk dat
deze partijen weten hoeveel geld er daadwerkelijk beschikbaar is voor hun wijk. Daarnaast wil het college
de stedelijke aanpak beter laten aansluiten op de wijkaanpak.